Všeobecné obchodní podmínky

ČLÁNEK 1 – DEFINICE

V těchto podmínkách se vztahuje na:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consumert producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of the door part een die derde en de ondernemer;

Doba odrazu: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;

Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účelem souvisejícím s její živností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním;

Den: kalendářní den;

Digitální obsah: data vyráběná a dodávaná v digitální formě;

Doba trvání dohody: smlouva, která se vztahuje na pravidelné doručování zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu po určitou dobu;

Udržitelný datový nosič: jakýkoli nástroj – včetně e-mailu – který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou adresovány jemu osobně, způsobem usnadňujícím budoucí konzultaci nebo použití po dobu, která je přizpůsobena účelu, pro který jsou informace určeny, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;

Právo na odstoupení: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;

Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která je členem Webshop Quality Mark Foundation a nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo služby spotřebitelům na dálku;

Smlouva na dálku: smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje výrobků, digitálního obsahu a/nebo služeb na dálku, přičemž až do uzavření smlouvy včetně výhradního nebo částečného využití jednoho nebo více tectechniky komunikace na dálku;

Tectechniky vzdálené komunikace: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel scházeli současně ve stejné místnosti.


ČLÁNEK 2 – TOTOŽNOST PODNIKATELE

Jméno podnikatele a adresa provozovny:

Letsknit.nl

Dostupné: pondělí až sobota 08.30:17.30 - XNUMX:XNUMX přes chat. Mimo tyto časy e-mailem.
E-mailová adresa:  linda@letsknit.nl
Obchodní komora číslo: 82008825
IČ DPH: NL003628422B04
 

ČLÁNEK 3 – POUŽITELNOST 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, označí podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku, že do všeobecných obchodních podmínek je možné nahlédnout u podnikatele a na žádost spotřebitele mu budou v co nejkratší době bezplatně zaslány.
3. Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli v elektronické podobě tak, aby si jej spotřebitel mohl přečíst . Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek je možné nahlížet elektronicky a že budou na žádost spotřebitele bezplatně zaslány elektronicky nebo jinak.
4. V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, platí druhý a třetí odstavec obdobně a spotřebitel se v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek může vždy dovolávat příslušného ustanovení. .

ČLÁNEK 4 – NABÍDKA 

1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku dobře posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o věrné zobrazení nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce podnikatele nezavazují.
3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti se pojí s přijetím nabídky.

ČLÁNEK 5 – DOHODA
 

1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splnění souvisejících podmínek.
2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Dokud nebude přijetí tohoto přijetí potvrzeno podnikatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
3. Je-li dohoda uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel příslušná opatření tectechnická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, přijme podnikatel příslušná bezpečnostní opatření.
4. Podnikatel se může v zákonných rámcích informovat o tom, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, a také o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření závažné důvody smlouvu neuzavřet, je oprávněn objednávku či žádost odmítnout s odůvodněním, případně k realizaci připojit zvláštní podmínky.
5. Nejpozději při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu zašle podnikatel spotřebiteli následující informace, a to písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalé údaje dopravce:
adresa provozovny podniku, kde si zákazníci mohou podat stížnost.;
b. podmínky, a jak může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné slovo o vyloučen z práva odstoupit od smlouvy;
c. informace o zárukách a existujících službách po zakoupení;
d. cena včetně všech daní za výrobek, službu nebo digitální obsah; případně náklady na dodání; a způsob platby, dodání nebo provedení dohody na dálku;
E. požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.
f. má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
6. V případě dlouhodobé transakce platí ustanovení předchozího odstavce pouze pro první dodávku.

ČLÁNEK 6 – PRÁVO NA ODSTOUPENÍ 

Pro produkty:
1. Spotřebitel může uzavřít smlouvu o koupi produktu ve lhůtě na rozmyšlenou minikrát 14 dní bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nesmí jej zavazovat k uvedení důvodu (důvodů).
2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem poté, co spotřebitel nebo spotřebitelem předem určená třetí strana, která není dopravcem, obdrží produkt, nebo:
a. pokud si spotřebitel objednal více produktů ve stejné objednávce: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední produkt. Podnikatel může za předpokladu, že o tom spotřebitele před objednáním jasně informoval, odmítnout objednávku více produktů s různou dodací lhůtou;
b. jestliže dodávka výrobku sestává z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana přijala poslední zásilku nebo část;
c. u dohod o pravidelném dodání výrobků během určitého období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržel první výrobek.

Pro služby a digitální obsah, který není dodán na hmotném médiu:
3. Spotřebitel může uzavřít smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči minikrát 14 dní bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nesmí jej zavazovat k uvedení důvodu (důvodů).
4. Lhůta uvedená v odstavci 3 začíná dnem následujícím po uzavření dohody.

Prodloužení lhůty na rozmyšlenou u výrobků, služeb a digitálního obsahu, které nebyly poskytnuty na hmotném nosiči, pokud právo na odstoupení od smlouvy není informováno:
5. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, končí lhůta na rozmyšlenou dvanáct měsíců po skončení původní lhůty na zpoždění stanovené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.
6. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci ve lhůtě dvanácti měsíců od počátečního data původní lhůty na rozmyšlenou, lhůta na rozmyšlenou skončí 14 dnů po dni, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

ČLÁNEK 7 – POVINNOSTI SPOTŘEBITELE BĚHEM OBDOBÍ NA ROZVAHU 

1. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a provozu výrobku. Výchozím bodem je, že spotřebitel smí s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze tak, jak by mu bylo umožněno v obchodě.
2. Spotřebitel je odpovědný pouze za znehodnocení produktu, které je důsledkem způsobu nakládání s produktem nad rámec toho, co je povoleno v odstavci 1.
3. Spotřebitel neodpovídá za znehodnocení produktu, pokud mu podnikatel před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK 8 – UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ NA ODBĚR A JEJICH NÁKLADY 

1. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, musí to ve lhůtě na rozmyšlenou jednoznačně oznámit podnikateli.
2. Spotřebitel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení podle odstavce 1, vrátí výrobek nebo jej předá (oprávněnému zástupci) podnikateli. To není nutné, pokud se podnikatel nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Spotřebitel v každém případě dodržel lhůtu pro vrácení, pokud produkt vrátí před uplynutím lhůty na rozmyšlenou
3. Spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, je-li to přiměřeně možné, v původním stavu a obalu a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
4. Riziko a důkazní břemeno za správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
5. Přímé náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.
6. Pokud spotřebitel odstoupí poté, co nejprve výslovně požádal o zahájení poskytování služby nebo dodávky plynu, vody nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji, v omezeném objemu nebo určitém množství během lhůty na rozmyšlenou, spotřebitel je podnikatelem částka, která je úměrná té části závazku, která byla podnikatelem splněna v době odstoupení, oproti úplnému splnění závazku.
7. Spotřebitel nenese žádné náklady za plnění služeb nebo dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, nebo za dodávku dálkového vytápění, pokud:
obchodník neposkytl spotřebiteli zákonně požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, náhradě nákladů nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy nebo;
b. spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení plnění služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo dálkového vytápění v průběhu lhůty na rozmyšlenou.
8. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, pokud:
a. před dodáním se výslovně nedohodl na zahájení plnění dohody před uplynutím lhůty pro zamyšlení;
b. neuznal, že při udělení svolení ztratil právo na odstoupení od smlouvy; nebo
c. podnikatel toto tvrzení spotřebitele nepotvrdil.
9. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, budou všechny dodatečné smlouvy ze zákona zrušeny.

ČLÁNEK 9 – POVINNOSTI PODNIKATELE V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ 

1. Umožní-li podnikatel oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy elektronicky, zašle neprodleně po obdržení tohoto oznámení potvrzení o přijetí.
2. Podnikatel vrátí všechny platby spotřebitele, včetně případných nákladů na dodání účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámil odstoupení od smlouvy. Pokud podnikatel nenabídne, že si produkt vyzvedne sám, může s vrácením počkat, dokud produkt neobdrží nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt vrátil, podle toho, co nastane dříve.
3. Částka, kterou jste utratili pomocí dárkové karty (ať už dárkové karty Wolplein, dárkového poukazu Wolplein, dárkové karty VVV nebo dárkové karty YourGift Card, dále jen dárková karta) na Wolplein.nl nebo v Centru inspirace, bude vrácena. ve formě kreditu Wolplein. Poté můžete použít kreditní kód k uplatnění částky na Wolplein.nl nebo v Inspiration Center. Hodnota kreditního kódu je částka, kterou jste utratili pomocí dárkové karty. Pokud jste utratili částku, která je vyšší než hodnota dárkového poukazu, vrátíme vám zbývající částku stejným způsobem, jako je způsob platby za nákup.
4. Pokud jste zaplatili za objednávku (nebo její část) na Wolplein.nl dárkovou kartou a vrátíte objednávku, obdržíte od nás e-mailem kreditní kód. Tento kredit lze utratit na Wolplein.nl a v Inspiračním centru. Totéž platí pro nákupy v Inspiračním centru s dárkovou kartou nebo voucherem VVV, ale s kreditem obdržíte dárkovou kartu Wolplein. Dárkovou kartu můžete uplatnit v Inspiration Center a na Wolplein.nl.
5. Pokud se spotřebitel rozhodl pro dražší způsob doručení, než je nejlevnější standardní doručení, nemusí podnikatel hradit dodatečné náklady na dražší způsob.

ČLÁNEK 10 – VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ

Podnikatel může z práva na odstoupení vyloučit následující produkty a služby, avšak pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, a to alespoň včas pro uzavření smlouvy: 
1. Produkty nebo služby, jejichž cena podléhá výchylkám finančního trhu, na které nemá podnikatel vliv a k nimž může dojít ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy
2. Dohody uzavřené při veřejné dražbě. Veřejnou dražbou se rozumí způsob prodeje, při kterém jsou produkty, digitální obsah a/nebo služby nabízeny podnikatelem spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo má možnost být osobně přítomen na aukci, pod dohledem dražitel, a ve kterém je úspěšný uchazeč povinen zakoupit produkty, digitální obsah a/nebo služby;
3. Servisní smlouvy po úplném provedení služby, ale pouze pokud:
a. plnění bylo zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel tuto smlouvu plně provede;
4. Smlouvy o poskytování služeb na poskytování ubytování, stanoví-li smlouva na konkrétní termín nebo dobu plnění a pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, půjčovnu automobilů a stravování;
5. dohody týkající se volnočasových aktivit, pokud dohoda stanoví konkrétní datum nebo období pro její provedení;
6. Výrobky vyrobené podle spotřebitelských specifikací, které nejsou prefabrikáty a které jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu;
7. Výrobky, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost;
8. zapečetěné výrobky, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a u kterých byla po dodání porušena pečeť;
9. Produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíchány s jinými produkty;
10. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla ujednána při uzavření smlouvy, ale k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu, na které nemá podnikatel vliv. ;
11. Zapečetěné zvukové, obrazové záznamy a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;
12. Noviny, periodika nebo časopisy, s výjimkou jejich předplatného;
13. Všechny balíčky háčkování, pletení a přízí musí být vráceny celé. Všechny produkty z příslušného balení musí být vráceny nepoužité. Pokud byly produkty z balíčku použity, balíček již nelze vrátit.
14. Dodání digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči, ale pouze pokud:
a. plnění bylo zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK 11 – CENA

1. Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
2. Podnikatel může oproti předchozímu odstavci nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají kolísání finančního trhu a na které nemá vliv, s variabilními cenami. Tato závislost na výkyvech a skutečnost, že případné uvedené ceny jsou cenami cílovými, jsou uvedeny v nabídce.
3. Zvýšení ceny do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
, jsou výsledkem právních předpisů; nebo
b. spotřebitel má právo zrušit smlouvu s účinností ode dne, kdy nabude účinnosti zvýšení ceny.
5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.

ČLÁNEK 12 – PLNĚNÍ SMLOUVY A MIMOŘÁDNÉ ZÁRUKY

1. Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na nezávadnost a/nebo použitelnost a právními požadavky existujícími ke dni uzavření smlouvy. /nebo vládní nařízení. Je-li sjednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
2. Dodatečná záruka poskytovaná podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli na základě smlouvy uplatnit, pokud podnikatel nesplní svou část smlouvy.
3. Dodatečnou zárukou se rozumí jakýkoli závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, kterým postupuje na spotřebitele určitá práva nebo nároky jdoucí nad rámec toho, co je ze zákona povinen učinit v případě, že nesplnil splnit svou část smlouvy.

ČLÁNEK 13 – DORUČENÍ A PROVEDENÍ

1. Podnikatel bude při přijímání a vyřizování objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytování služeb dbát maximální opatrnosti.
2. Pokud zásilková služba nemůže spotřebiteli balíček doručit z důvodu jednání spotřebitele (například zadáním nesprávné adresy nebo nepřítomnosti v dohodnutém čase doma), budou účtovány náklady vyplývající z opětovného zaslání balíčku spotřebiteli. Tato částka se bude rovnat nákladům na dopravu, které by byly původně vypočteny pro uvedené místo dodání, v této situaci již neplatí vypršení nákladů na dopravu pro určitou částku objednávky. Ceny najdete na https://www.wolplein.nl/verzenden-betalen.
3. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil podnikateli.
4. Podnikatel vyřídí přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 4 dnů, pokud nebude dohodnuta jiná dodací lhůta, při řádném dodržení toho, co je uvedeno v článku 30 těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud se dodávka zpozdí, nebo pokud nebude možné nebo jen částečně vyřídit objednávku, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez nákladů a má nárok na jakoukoli náhradu.
5. Po rozpuštění dle předchozího odstavce podnikatel neprodleně vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.
6. Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku předání spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli oznámenému zástupci, není-li výslovně dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 14 – TRVALÉ TRANSAKCE: TRVÁNÍ, UKONČENÍ A PRODLOUŽENÍ

Zrušení:
1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, při řádném dodržení sjednaných pravidel pro zrušení a výpovědní lhůtě nejvýše jeden měsíc. .
2. Spotřebitel může smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, vypovědět kdykoli ke konci doby fixace při řádném dodržení sjednaných podmínek. storno pravidla a výpovědní lhůta maximálně jeden měsíc.
3. Spotřebitel může uzavírat smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
- zrušit kdykoli a neomezovat se pouze na zrušení v určitou dobu nebo v určitém období;
- alespoň zrušit stejným způsobem, jaký uzavřeli;
- vždy zrušit se stejnou výpovědní lhůtou, kterou si podnikatel stanovil sám.

Rozšíření:
4. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze konkludentně prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.
5. Na rozdíl od předchozího odstavce lze smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné doručování denních zpráv a týdeníků a časopisů, mlčky prodloužit na dobu určitou, nejdéle na tři měsíce, pokud spotřebitel prodloužil toto může ukončit smlouvu ke konci prodloužení s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc.
6. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, lze konkludentně prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel může kdykoli odstoupit s výpovědní lhůtou v délce nejvýše jednoho měsíce. a výpovědní lhůta nejdéle tři měsíce, pokud se dohoda vztahuje na pravidelné, avšak méně než jednou měsíčně, doručování deníků, zpráv a týdeníků a časopisů.
7. Časově omezená smlouva o pravidelném doručování denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů pro úvodní účely (zkušební nebo úvodní předplatné) není mlčky pokračována a končí automaticky po zkušebním nebo zaváděcím období.

Trvání:
8. Trvá-li smlouva déle než jeden rok, může spotřebitel smlouvu vypovědět kdykoli po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud přiměřenost a spravedlnost nebrání zrušení před koncem sjednané doby trvání. .odložit.

Změnit objednávku
9. Po zadání objednávky již není možné ji měnit.

ČLÁNEK 15 – PLATBA 

1. Není-li ve smlouvě nebo v dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být dlužné částky spotřebitelem uhrazeny do 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, nebo v případě neexistence lhůty na rozmyšlenou do 14 dnů po uzavření smlouvy. smlouva.dohoda. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet dnem poté, co spotřebitel obdržel potvrzení o uzavření smlouvy.
2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nesmí být spotřebiteli ve všeobecných obchodních podmínkách nikdy uložena povinnost zaplatit více než 50 % předem. Pokud byla sjednána platba předem, nemůže spotřebitel uplatnit žádná práva ohledně provedení příslušné objednávky nebo služby (služeb). alvorpo zaplacení sjednané zálohy.
3. Spotřebitel má povinnost neprodleně hlásit nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo uvedených podnikateli.
4. V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat spotřebiteli předem oznámené přiměřené náklady.
5. Nesplní-li spotřebitel svou platební povinnost včas poté, co jej podnikatel informoval o prodlení s platbou a podnikatel poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů na splnění platebních povinností, provedené v této 14denní lhůtě, bude z dosud dlužné částky dlužen zákonný úrok a podnikatel je oprávněn si účtovat náklady na mimosoudní vymáhání, které mu vznikly. Tyto náklady na inkaso dosahují maximálně: 15 % z nesplacených částek do 2.500,00 10 EUR; 2.500,00 % na dalších 5 5.000,00 EUR a XNUMX % na dalších XNUMX XNUMX EUR s miniminimálně € 40,00. Podnikatel se může ve prospěch spotřebitele od uvedených částek a procent odchýlit.

ČLÁNEK 16 – REKLAMAČNÍ ŘÁD 

1. Podnikatel má dostatečně uveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
2. Reklamace plnění smlouvy musí být plně a srozumitelně popsány podnikateli v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel vady zjistil, poté, co spotřebitel vady zjistil.
3. Stížnosti podané podnikateli budou vyřízeny ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Vyžaduje-li reklamace předvídatelnou delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
4. Reklamaci produktu, služby nebo služby podnikatele lze podat také prostřednictvím reklamačního formuláře na spotřebitelské stránce webu Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. Stížnost bude následně zaslána jak dotyčnému podnikateli, tak nadaci Webshop Quality Mark Foundation.
5. Nepodaří-li se stížnost vyřešit vzájemnou dohodou v přiměřené lhůtě nebo do 3 měsíců od podání stížnosti, vzniká spor, který je předmětem řízení o řešení sporu.

ČLÁNEK 17 – SPORY 

1. Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se vztahuje pouze nizozemské právo.
2. Spory mezi spotřebitelem a podnikatelem ohledně uzavírání nebo plnění smluv týkajících se produktů a služeb, které má tento podnikatel dodat nebo dodat, může spotřebitel i podnikatel podat sporové komisi internetového obchodu, PO Box 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl).
3. Spor bude řešit sporový výbor pouze v případě, že spotřebitel nejprve podal v přiměřené lhůtě svou stížnost podnikateli.
4. Spor musí být předložen písemně komisi pro spory nejpozději do dvanácti měsíců od vzniku sporu.
5. Pokud chce spotřebitel předložit spor sporové komisi, je podnikatel touto volbou vázán. Pokud si to podnikatel přeje, musí spotřebitel do pěti týdnů od písemné žádosti podnikatele písemně sdělit, zda si to přeje nebo zda chce, aby spor řešil příslušný soud. Pokud se podnikatel o volbě spotřebitele ve lhůtě pěti týdnů nedozví, je oprávněn předložit spor příslušnému soudu.
6. Sporová komise rozhodne za podmínek stanovených v předpisech sporové komise. Rozhodnutí komise pro spory jsou přijímána formou závazných rad.
7. Sporová komise nebude řešit spor nebo jej přeruší, pokud byl podnikateli udělen pozastavení plateb, dostal se do úpadku nebo skutečně ukončil podnikatelskou činnost dříve, než byl spor projednán výborem na jednání a padlo konečné rozhodnutí.
8. Pokud je kromě Výboru pro spory z internetového obchodu příslušný jiný uznávaný výbor pro spory nebo přidružený k Výboru pro spory Stichting pro spotřebitelské záležitosti (SGC) nebo Institutu pro stížnosti finančních služeb (Kifid), má výhradní pravomoc pro spory Výbor pro spory v internetovém obchodě. týkající se zejména způsobu prodeje na dálku nebo poskytování služeb . U všech ostatních sporů se jedná o další uznávaný výbor pro spory přidružený k SGC nebo Kifid.

ČLÁNEK 16 – PRŮMYSLOVÁ ZÁRUKA

1. Nadace Webshop Keurmerk Foundation zaručuje dodržování závazných rad Výboru pro spory Webshop Keurmerk svými členy, pokud se člen nerozhodne předložit závaznou radu soudu k přezkoumání do dvou měsíců od jejího odeslání. Tato záruka je obnovena, pokud byla závazná rada potvrzena po přezkoumání soudem a rozsudek, který toto prokazoval, nabyl právní moci a právní moci. Až do maximální výše 10.000 10.000 € za závaznou radu tuto částku spotřebiteli vyplatí Nadace WebshopKeurmerk. U částek větších než 10.000 XNUMX EUR za závaznou radu bude vyplaceno XNUMX XNUMX EUR. V případě překročení má Nadace WebshopKeurmerk maximální úsilí zajistit, aby člen dodržel závaznou radu.
2. Pro uplatnění této záruky je nutné, aby se spotřebitel písemně odvolal u Webshop Keurmerk Foundation a svou pohledávku vůči podnikateli postoupil na Webshop Keurmerk Foundation. Je-li pohledávka vůči podnikateli vyšší než 10.000,00 10.000 EUR, je spotřebiteli nabídnuto, aby převedl svou pohledávku, pokud přesahuje částku XNUMX XNUMX EUR, na Stichting WebshopKeurmerk, poté tato organizace provede platbu svým vlastním jménem a na své to bude zákonně požadovat za účelem uspokojení spotřebitele. 

ČLÁNEK 19 – DODATEČNÁ NEBO ODLIŠNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatečná nebo odchylná ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek nesmí být spotřebiteli na újmu a musí být zaznamenána písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý nosič dat.

ČLÁNEK 20 – ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZNAČKY KVALITY WEBSHOP 
1. Nadace WebshopKeurmerk nebude bez konzultace se Sdružením spotřebitelů měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.
2. Změny těchto podmínek nabudou účinnosti až po jejich uveřejnění vhodným způsobem s tím, že v případě změn platných v průběhu trvání nabídky bude mít přednost ustanovení pro spotřebitele nejpříznivější.